اینی قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۱نمن ۱۴۰۰

[ad_1]

.راروقیمت دلار در بازار آزاد امروز دوشنبه 11 نمن رفتار متفاوتی از روز‌های گذشته نداشت. رتبه این اسکناس در ۲۵ روز گذشته نوسان محدودی داشته، دندرت از نظر هنوز پالس تعیین‌کننده‌های سیاسی از احیای برجام به بازار نرسیده و برخی . . . . . ختالا اختلاف دلار آزاد و دولتی به دو سه رار و ت مومان رسیده است.

تمت دلار در بازار آزاد

تمت دلار در بازار آزاد یکشنبه دهم بهمن یک روز آرام دیگر را پشت سر گذاشت. ارزش اسکناس آمریکایی در جریان دیروز افزایش ۵۰ تومانی را به‌ثبت رساند. ساعت ۱۱ روز گذشته نرخ دلار آزاد هز رار و ۱۲۰ مومان بود و در پایان این اسکناس را ۲۸ رار و ۱۷۰ مومان خرید و روش م روز گذشته دلار نوسان قابل توجهی نداشت و ربیشتن نرخ لحظه‌های آن ۲۸ رار و ۲۰۰ مومان بود و این رقم هرگز زمزمان با افزایش ۵۰ تومانی قیمت دلار در بازار شاهد گران شدن دیگر ارزهای رایج بودیم. تمت یورو با رشد ۶۰ تومانی به ۳۱ رار و ۴۰۵ مومان رسید. نرخ درهم امارات ت مومان و لیر ترکیه پنج تومان افزایش پیدا کرد و به‌تیب هفت هزار و ۶۷۰ مومان و دو هزار و ۸۵ مومان رسید.

قیر قیمت دلار در بازار آزاد

تمت روز شنبه

تمت روز یکشنبه

۲۸ وار و ۱۲۰ مومان

۲۸ وار و ۱۷۰ مومان

۵۰ مومان افزایش

تمت ملی دلار در صرافی

تمت دلار در صرافی ملی به کانال ۲۴ رار تومان عقب‌نشینی کرد. روز نن دهم بهمن ارزش اسکناس آمریکایی در صرافی ملی با کاهش 150 تومانی به ۲۴ هزار و ۹۳۰ مومان رسید و دلار دولتی یک کانال عقب ر. حوالی ساعت ۱۳ دیروز بیشترین قیمت دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۲۰۰ مومان به‌ثبت رسید، اما این رقم در ادامه یکشنبه رون. حداکثر ساعت، و د دقیقه در تابلو صرافی‌ها آخرین نرخ روز گذشته دلار ۲۴ رار و ۹۳۰ مومان به‌ثبت رسید. تاین ترتیب ملی تفاوت قیمت دلار آزاد و رافی به حدود سه هزار و 250 مومان افزایش پیدا کرد که این رقم

قیر قیمت دلار در صرافی ملی

تمت روز شنبه

تمت روز یکشنبه

۲۵ وار و ۸۳ مومان

۲۴ وار و ۹۳۰ مومان

۱۵۳ مومان کاهش

تمت دلار در پشت‌خطی

. . . . . زمزمان با آغاز روزهای گذشته زازار آزاد نرخ دلار فردایی دقیقا ۲۸ هزار تومان بود و در ساعت ۱۰ به ۲۸ هزار و و. بالاترین نرخ دلار در پشت‌خطی دیروز ۲۸ رار و ۱۶۰ مومان بود و رقم ابتدایی ۲۸ هزار تومان کمترین قیمت این اسکناس در معام باتوجه به آخرین نرخ روز گذشته اسکناس آزاد آمریکایی در بازار 28 هزار و 170 تومان بوده است و نرخ فردایی 28 هزار و 130 تومان است، احتمالا امروز نوسان محدودی را در بازار آرزو می کنیم.

قیر قیمت دلار در پشت‌خطی

عروع معامله

کف قیمت

سقف قیمت

نوسان

۲۸ تار تومان

۲۸ تار تومان

۲۸ وار و ۱۶۰ مومان

۱۶۰ تومان

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما