سیا سیارات هم می‌توانند هوشمند باشند؟

[ad_1]

-رارو- گروهی از متخصصان در حوزه‌های مختلف اخترشناسی، مقاله‌های اخیراً را در نشریه معتبر بین المللی مجله اختربیولوژی به چاپ رسانده اند که ایده «هوش را به ونوان یک ویژگی جمعی گسترش داده و در نتیجه سیاره‌ای مورد قرار دهد». به عبارت دیگر، این پژوهش با استفاده از ایده «هوش جمعی» یا «هوش ازدحامی» به دنبال پاسخ دادن به این پرسش هستند که

به گزارش فرارو ، به طور متعارف، هوش به عنوان یکی از ویژگی های خاص بشر شناخته می شود، اما در تعریف دیگر، از آن به عنوان یک «جمعی» یاد می شود که می توان آن را به ساختارهای زنده و حتی غیر زنده نیز تعمیم داد. به عنوان مثال می‌توانم جمع‌آوری کنیم توسط حشرات اجتماعی، ساختارهای لجن و حتی رفتار هوشمند سلوا یاعه‌ کهاد مجم. انسانها نیز باهوش هستند، اما این هوش در درجه اول از رفتار اجتماعی ما باعث می شود. ث ث ش ش ر ر ر ر ر ر………. ر ر ر ر ر…………… دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست.

پروفسور آدام فرانک، محقق بخش فیزیک و نجوم در دانشگاه روچستر و نویسنده اصلی این مقاله گفت. پروفسور فرا و همکارانش از ایده هایی مانند فرضیه گایا – که پیشنهاد می کند زیست کره به شدت با سیستم های زمین شناسی زمین غیر زنده هوا، آب و برای وضعیت قابل سکونت در زمین در مکان است – استفاده می شود تا توضیح دهند که حتی یک نوع غیر فناورانه نیز وجود دارد. می‌توانم سیاره‌های را نشان دهد. اما نکته کلیدی در اینجا این است که فعالیت های جمعی، یک سیستم زندگی را ایجاد می کند که «دود نگهدار» است.

پروفسور فرانک گفت: «برای مثال، یاری از مطالعات اخیر نشان داده است که هونه ریشه های درختان در یک گنگل از یربه شبکه های زیرزم است. اگر بخشی از جنگل به مواد مغذی نیاز دارد، یای دیگر از طریق شبکه میکوریزی، مواد مغذی مورد نیاز برای زنده ماندن را به یای تحتا دارد. به این ترتیب، حیات خود را حفظ می‌کند که به سیستم خود نگهدار می‌گویند. در حال حاضر، تمدن ما چیزی است که آن را یک «تکنوکره نابالغ» می‌نامند، مجموعه‌ای از سیستم‌ها و فناوری‌های تولید شده توسط انسان که مستقیماً روی سیاره تأثیر می‌گذارند، اما خودنگهدار مخالفند. . . . . . ف ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ……………

. . . . پروفسور فرانک یااهاید: روی زمین هوش وجود دارد، اما هوش سیاره‌ای وجود ندارد.» این مهم چهار مرحله از گذشته و آینده احتمالی زمین (زیست کره نابالغ، زیست کره بالغ، تکنوکره نابالغ، و تکنوکره بالغ) را برای نشان دادن اینکه چگونه هوش سیارهای ممکن است در آینده بلند مدت بشریت نقش ایفا کند، مطرح کنند. اهدا همچنین نشان میدند چمن ان هنرمل تكامل كه تاش سیارهای ایاههیت، از طریق ویژگیه ها سزا ما ما ما ما ما ما ما ما ما

پروفسور فرانک گفت: «سیارات از طریق مراحل« نابالغ »و« غالغ »تکامل می‌یابند و هوش سیاره‌ای نشان دهنده است که اما ما اوال اصلی این است که ما هوشیار باشیم در عمل برای ما چگونه به نظر می‌رسد و چه معنایی دارد، زیرا ما هنوز نمی‌دانیم. همیشه ما هنوز به طور مشخص نمیدانیم که هوش سیارهای چگونه ممکن است خود را نشان دهد، متخصصان می کنند که یک تککره بالغ شامل یکپارچه سازی سیستم های فناوری با زمین از طریق شبکه های حلقه های باز شده است که یک سیستم ترکیبی را می دهد.

به سان ساده، یک پیچیم پیچیده هر چیزی است که از قطعات کوچکتر ساخته شده است نمونه‌هایی از این سیستم‌های پیچیده را می‌توان در جنگل‌ها، اینترنت، بازارهای مالی و مغز انسان یافت. . . . . . به عنوان مثال تشخیص شخصیت یک انسان، تنها از طریق بررسی نورونهای مغز او، خواهد شد. این بدان معناست که ویژگی‌هایی که می‌توانند یک هوشیار باشند، مشکل دارند.

یا این حال، به گفته، پیچیم پیچیده مانند هوش سیاره‌ای دو ویژگی تعیین کننده دارد. اول اینکه رفتاری نوظهور خواهد داشت و دوم باید خودنگهدار باشد. پروفسور رفک می‌گوید: “بنون باید دریابیم که چگونه می‌توانم همان ویژگی‌های خودنگهداری را با یک تکنوکره بالغ داشته باشم.”

از: اخبار علمی

هرجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما