شگفتی سازی سکه پارسیان در بازار طلا

[ad_1]

انواع سکه پارسیان

تمت روز ۶ بهمن ۹۹

تمت روز ۶ بهمن ۱۴۰۰

قیر قیمت

میزان رشد (درصد)

سوت

۱۳۸ وار و ۵۰۰ مومان

۱۵۲ تار تومان

۱۳ هزار و ۵۰۰ مومان افزایش

9.7

سوت

۲۷۲ وار و ۵۰۰ مومان

۲۹۹ تار تومان

۲۶ هزار و ۵۰۰ مومان افزایش

9.7

سوت

۴۰۷ تار تومان

۴۴۹ تار تومان

۴۲ هزار تومان افزایش

۱۰.۳

سوت

۵۴۱ تار تومان

۵۹۶ تار تومان

۵۵ هزار تومان افزایش

۱۰.۱

سوت

۶۷۵ تار تومان

۷۴۳ تار تومان

۶۸ هزار تومان افزایش

۱۰

سوت

۸۰۹ وار و ۵۰۰ مومان

۸۹۰ تار تومان

۸۰ هزار و ۵۰۰ مومان افزایش

9.9

سوت

۹۴۳ وار و ۵۰۰ مومان

یک میلیون و ۳۷ رار تومان

۹۳ وار و ۵۰۰ مومان

9.9

سوت

یک میلیون و ۷۷ هزار و ت مومان

ک میلیون و ۱۸۶ رار تومان

۱۰۹ هزار تومان افزایش

۱۰.۱

سوت

یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ت مومان

یک میلیون و ۳۳۳ رار تومان

۱۲۲ هزار تومان افزایش

۱۰

یک .رم

یک میلیون و 346 رار تومان

یک میلیون و ۴۸۰ رار تومان

۱۳۴ هزار تومان افزایش

9.9

۱.۱ گرم

یک میلیون و ۴۸۰ رار تومان

یک میلیون و ۶۲۷ رار تومان

۱۴۷ هزار تومان افزایش

9.9

۱.۲ گرم

یک میلیون و ۶۱۴ رار تومان

یک میلیون و ۷۷۹ رار تومان

۱۶۵ هزار تومان افزایش

10.2

۱.۳ گرم

یک میلیون و ۷۴۸ هزار و

یک میلیون و ۹۲۶ رار تومان

۱۷۷ هزار و ۵۰۰ مومان افزایش

۱۰.۱

۱.۴ گرم

یک میلیون و ۸۸۲ هزار و ت مومان

دو میلیون و ۷۳ رار تومان

۱۹۰ هزار و ۵۰۰ مومان افزایش

۱۰.۱

۱.۵ گرم

دو میلیون و ۱۶ رار و ت مومان

دو میلیون و ۲۲۰ رار تومان

۲۰۳ هزار و ۵۰۰ مومان افزایش

۱۰

۱.۶ گرم

دو میلیون و 150 رار و ت مومان

دو میلیون و ۳۶۷ رار تومان

۲۱۶ هزار و ۵۰۰ مومان افزایش

۱۰

۱.۷ گرم

دو میلیون و ۲۸۵ رار تومان

دو میلیون و ۵۱۴ رار تومان

۲۲۹ هزار تومان افزایش

۱۰

۱.۸ گرم

دو میلیون و ۴۱۹ رار تومان

دو میلیون و ۶۶۱ رار تومان

۲۴۲ هزار تومان افزایش

۱۰

۱.۹ گرم

دو میلیون و ۵۵۳ رار تومان

دو میلیون و ۸۰۸ رار تومان

۲۵۵ هزار تومان افزایش

۹.۵

گرم دو

دو میلیون و ۶۸۷ رار و ت مومان

دو میلیون و ۹۵۵ رار تومان

۲۶۸ هزار تومان افزایش

9 درصد

[ad_2]

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

تماس با ما