قفمتهم قفل ترافیک تهران

[ad_1]

ازدحام بیسابقه خودرو در خیابان های تهران در دوشنبه هایی که باعث شد «سفرهای کاری صبح» با «یککساعت زمان اضافه» انجام شود و از آن بدتر، «مدت زمان برگشت از کار به منزل در دوشنبهشب» برای اکثر تهرانی ها کمتر از دو برابر و برای ماکنان مناطقی از شمال پایتخت تا 6 برابر همیشه، افزایش می یابد.

. . . . . تهرانی‌ها دیروز، ترد در پریروز »را این‌طور روایت کردند: . . . . . روایت شهر تهرانی از ترافیک دوشنبه تهران حکی است، از ساعت 6 عصر دوشنبه تا بامداد سه شنبه، معابر اصلی و خیابان های فرعی در مناطقی از شهر «قفل» به طور خودکار در خودروهای خود در برخی معابر حداقل یکساعت به صورت کامل «متوقف» شدند. شهرخی شهر طول یک بابان کمتر از 5 کیلومتر را – در حالت چهنچه دو شب د رر تهران به عنوان یک «رخداد بی‌سابقه ترافیکی» به ثبت رسید، «ایست چندساعته خودروها» در معابر بود. این اتفاق را عجیب و غریب و در حال «طبیعیرطبیعی» توصیف کردند. گوت د د د د د د.

ییناسایی عامل قفل ترافیک

اما چرا خیابانهای پایتخت دو شب پیش، پارکینگ شد؟

تات میدانی و همچنین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره این «اتلاف وقت بی‌سابقه در ترافیک تهران» 7

ر نام این علاقه‌مندان بر اساس «اطلاع‌رسانی رسمی» چر نند، شهم شهر تهرانی و کم تحقیقات حوزه ترافیک ر «ر اولین عامل قف دوشنبه‌شب خیابان‌های تهران »همان عاملی است که نبود عوامل و رانندگی در برخی از مراکز راهنمایی خیابان‌های شهر. . . . . . . . . . .

«تبدیل شدن چراغ‌های راهنمایی از حالت طبیعی (سبز و قرمز) به حالت چشمک‌زن»، عامل دیگری ست که عثاعث است. زمانی که چراغ های راهنمایی و رانندگی از حالت همیشگی به وضعیت چشمکزن تغییر می کند، معمولا «حق تقدم» توسط خیلی از خودروسوارها رعایت نمی شود و در تقاطع ها و به دنبال آن، در خیابان های منتهی به تقاطع، بار ترافیکی از حالت جریان حرکتی به ایست خودرویی تبدیل می شود. می شود.

. . . . زمزمنی باران در ساعات عصر و، و خریدهای شب بد باعث شد سال گذشته و سال قبل آن به دلیل «محدودیت‌های مسافرت‌های مربوط به سفرهای نوروزی» و «چشمانداز تاریک مسافرت‌های نوروزی و حتی رفت و آمدهای عید»، در شهر و میزان استفاده از خودروی شخصی مختص نصف اسفند امسال بود.

خیرخی مدیران ترافیکی دیروز اعلام کردند، سفرهای درون شهری در دوشنبه گذشته در تهران، دست‌کم 35 درصد نسبت به روزهای قبل از افزا. این، باری بر «افزایش ترد شهروندان» در دوشنبه‌ای که گذشت، تأیید شد. پریروز ط طول ترافیک خودروها در تهران به‌ویژه در ساعات پایانی شب، تهرانی‌ها در این روزها، «دورکاری مجاز» را کنار گذاشته و آن‌هایی را که طی ماه گذشته و قبل از آن می‌توانستند بدون مراجعه به محل کار، فعالیت‌های هماکنون را برای هماهنگی و انجام کارهای آخر سال، رفت و آمد شغلی در شهر انجام دهند. ی مامل فرعی به ونوان عامل چهارم، در کنار سه عامل گفته شده، خود محرکی برای

پامل پنجم نیز مامل کم‌وزن در مقایسه سه عامل اوست همزمانی آن با مامل اصلی ابتدایی، بری را را مناطق مرکزی پایتخت می‌گویند، معمولا «بار سفرهای درون شهری در دوشنبه‌های هر هفته، ر روزهای ابتدایی و انتهایی» این موضوع به خاطر آن است که معمولا جلسات کاری، قرارهای کاری بیرون از محل کار اصلی، بازدیدها و در کل، رفت و آمد شاغلان در شهر، در روز دوشنبه با حجم بیشتری نسبت به شنبه و یکشنبه صورت می گیرد. نآ در روزهای پایانی هفته ی این جریان سفرهای درون‌شهری (از ناحیه شاغلان آمیز) کاهش محسوس پیدا می‌کند. دوشنبه بارانی، نن هم در هفته پایانی سال باعث شد این وضعیت و در هفته به ماملی اتفاق بی‌سابقه‌ای در شهر بدل شود.

عامل ششم، یکسری «کندهکاری در برخی معابر اصلی» است که بر اساس گزارش های میدانی شهروندان، در این روزهای پرتردد شب عید، باعث یک لاین از برخی از خیابان های اصلی و بزرگراه ها به فعالیت های عمرانی دربیاید و سرریزشدن ترافیک در خیابان های پسین و پیشین می شود. . . . . . .
عامل هفتم نیز «میل لب به ظرفیت معابر خودرویی شهر تهران» است.

حمید میرزاحسین، کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، هزینه پایین استفاده از خودروی شخصی در کلانشهر تهران در کنار «ازدحام مسافر در اتوبوس و مترو» دست به دست هم داده تا «ترددها در پایتخت» خا خودروی شخصی »انجام شود. اسن باعث ایجاد همه مکان خیابان‌ها در ساعت پیک صبح (کار به منزل) و پیک شب (زمان برگشت به خانه) ، مورد استفاده قرار گرفتن است. در نتیجه، یک «اتفاق غیرمنتظره» مانند همین بارانی با سفرهای شب، باعث می‌شود.

دوربین‌ها به چه کاری می‌آیند؟

شهر تهرانی در تصادفات ترافیکی دوشنبه گذشته، درباره «مورد مصرف دوربین‌های ترافیکی سطح ر)

آنجا، را مدیریت ترافیک به موقعیت و در جهت بحل بحران ترافیکی، به لل منطقی برای حل مسئله

ساده‌ترین اقدامی که می‌توان از عوامل ترافیکی انجام داد، «علام وضعیت هشدار تردد در شهر» شهرداری تهران در سال اول ورزش، اینین حرکتی را انجام داد. در آن زمان، پیامکهای روزانه به شهروندان با مضمون «پرهیز از تردد در شهر برای رعایت فاصله اجتماعی» ارسال میشد و حتی تهرانیهایی که در ساعات غیرمجاز تردد در شهر در دوره «قرنطینه تصاویری» توسط دوربینهای ترافیکی رویت میشدند، دفاع یا دقایقی بعد، ت فلفن همراه آنها پیامک ارسال می‌شد زا از این اقدام خود پرهیز نند. اگر مدیریت ترافیک، از مشاهده «ازدحام و طول ترافیک صبحگاهی دوشنبه»، برای کنترل ترافیک شبانه پایتخت، دست به «اطلاع رسانی پیامکی» میزد چهبسا «بخشی از ساعت بعد از خروج از محل کار را به خطر میانداختند و همین مسئله می تواند مانع از تبدیل شود. ز ازدحام ترافیکی به «قفل‌ترافیکی» می‌شود. مدیریت شهری تهران از اطلاعات دوربین های ترافیکی برای تهیه روزانه «نقشه آنلاین ترافیکی شهر تهران» استفاده می کند اما حلقه این آخرین برداشت از اطلاعات لحظه ای ترافیکی پایتخت است که همان «اعلام شرایط بحرانی یا غیرطبیعی» به مردم برای «جلوگیری از افزایش شدت بحران» است. دست‌کم در «اتفاق بی‌سابقه دوشنبه شب» رخ نداد. برنامه شهری توصیه می کند، مدیریت شهری باید سریعاً به دو دسته سیاست ترافیکی فوری و میانمدت را برای «اصلاح وضعیت موجود» کند.سیاست اول، «بهکارگیری موقعیت های موجود در دوربین های سطح شهر» برای حل بحران های ترافیکی است. ستاست دوم نیز «سعهوسعه لمل و نقل عمومی» به نفع «سفرهای سبز» و کاستن از ترافیک، وقت‌کشی‌ها و هوای هوا است.

قفمتهم قفل ترافیک تهران

جعهاجعه مدیریتی در ترافیک تهران

روز گذشته احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و رر هوشمند شهرداری تهران نیز نسبت به ترافیک بی‌سابقه پریشب در تهران. صادقیان گفت: درباره ترافیک روزهای بارانی بارها مورد نیاز است و برای آن به مدیران اجرایی گوشزد شده اما تا امروز تنها این مسئله حل نشده، بلکه پیچیده تر شده است. به گفته وی، ترافیک دوشنبه تهران، یک جعهاجعه مدیریتی بود که عثاعث آزردگی شهروندان شد.

صادقی درباره عدم موفقیت مدیریت شهری و سوءمدیریت ترافیکی در شرایط بحرانی مثل هنگام وقوع زلزله با مشکل بحران کرد و گفت: وقتی ریزش اندکی باران که از روزهای گذشته، پیش بینی شده بود، شهر این بینظمی و ترافیک غیرقابل کنترل می شود، به طوری که در شرایط بحرانی وجود دارد. ایرانی که مسیرهای اصلی شهر دچار آسیب می‌شوند و مردم نگران هستند، فاجعه ترافیکی روبه‌رو می‌بینید.

کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران افزود: تذکر من به شهردار تهران این است که باران و برف این روزها باید یک مانور و تمرین برای دستگاه ها باشد تا آنها را برای روزهایی که تهران با بحران های احتمالی ناشی از بلایای طبیعی روبهرو می شود، کماده‌تر کند؛ نه اینکه خود تبدیل به بحران شود. در این روزها نیاز به مدیریت یکپارچه شهری و هوشمندسازی شهر بیش از پیش احساس می‌شود.

قیادقی افزود: در روزهای بارانی و رایت خاص، امکان فراخوان تمام دستگاه‌ها در قالب «مانور ساعت صفر» . . . . . . . . . .

ی عضو شورای شهر تهران به موضوع شناورسازی ساعت کار ادارات دولتی در زمان بارندگی نیز به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد برای کا موضوعی که نه فقط برای روزهای بارانی، بلکه با هدف کاهش تراکم تراکم در نیمه سال دوم پیشنهاد شده است، اما نسبت به اجرای آن مقاومت وجود دارد و دستگاه های اجرایی به آن تن نمی دهند.

«قیمت گذاری» به کمک ترافیک می‌آید

قیادقی معتقد است از ابزار «تغذیه‌گذاری» در روزهای بارانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش سفر با خودروی شخصی ایفا کند. پیشنهاد او نیم‌بها برای حمل‌ونقل مومی در شرایطی مانند موقعیت دوشنبه بود تا مردم از حمل‌ونقل مومی استفاده کنند. هر چند این در جای خود قابل مطالعه بوده است و محدوده اثر مشخصی نیز دارد، اما ابزار قیمت گذاری می تواند منجر به افزایش عوارض طرح های ترافیکی در رینگ داخلی و خارج از معابر مرکزی شهر نیز در کاهش هزینه سفر با خودروهای شخصی در شرایطی که معابر شهر حتی بیش از آن است. ظرفیت با اشعبع خودرو رومرورو هاتند، میتوواند به ماتراتر خوش آمدید. البته اجرای این برنامه ها نیازمند اطلاع رسانی قبل از شرایط بحرانی است و باید از محدودیت های احتمالی تردد در این شرایط مشخص باشد تا تصمیمات ترافیکی در روز بارانی، واجد بازدارندگی کافی از سفر با خودروی شخصی باشد.

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما