یکصد قرص توسط زهره فکورصبور صحت دارد؟

[ad_1]

قاضی محمدرضا صاحبجمعی، بازپرس جنایی با اشاره به اظهارنظرهای مغرضانه پس از درگذشت زهره فکورصبور میگوید در فضای مجازی عنوان شد که خانم بازیگر حدود 100 قرص مصرف کرده است و این نکته واقعاً برای ما جای سوال دارد که این شایعه عجیب با چه استنادی انتشار یافته است. ؟!

. . . . از همان زمان تیم جنایی تحقیقات خود را در این پرونده آغاز کرد. خانم بازیگر همسر یکی از نندگان مطرح بود و این مرد اولین کسی بود که پس از ورود به خانه

جم جنایی در کنار جسد چند ورق قرص پیدا کرد. عان علت اولیه مرگ را مسموم دارویی اعلام کردند. جا وجود این جسد برای انجام آزمایش‌های تخصصی با دستور قاضی محمدرضا صاحب‌جمعی، بازپرس پرونده پزشکی ق وانونی انتقال یافت.

از همان زمان، شایعه‌های پراکنی در ماجرای مرگ خانم بازیگر را شروع کردند و با اظهارنظرهای غیرواقعی به این ماجرا دان کردند.

حاضی محمدرضا صاحب‌جمعی در این باره می‌گوید: تاکیاید بررسی کنم که ما قضاوتی را انجام دهیم که چنین افرادی شایعاتی را منتشر می کنند یا نه می توانند برخورد جدی و قانونی کنند.

به‌پرس جنایی شا اشاره به اظهارنظرهای مغرضانه گفت: حتی در فضای مجازی عنوانی که خانم بازیگر حدود ۱۰۰ مصرف کرده است. آیا مطمئن هستید که میخواهید این مورد را حذف کنید؟ چه‌طور به راحتی تعداد قرص‌ها را دقیق اعلام می‌کنند درصورتی‌که هنوز پزشکی وانونی علت اصلی مرگ و نتیجه آزمایش‌های سم‌شناسی را اعلام نکر.

بازپرس جنایی ادامه داد: «پس از کشف جسد، تحقیقات قضایی از خانواده و همسر این بازیگر آغاز شد و جسد نیز به پزشکی قانونی انتقال یافته و دستور بررسی بیشتر و آزمایش های متخصص برای روشن شدن علت اصلی مرگ و همچنین آزمایش سمولوژی را داده است.»

او در ادامه به یعه‌پایعه‌پراکنان هشدار داد: برخی ادعا می‌کنند که متوفی وجود دارد که حتی این موضوع ثابت نشده است.»

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما