هیجافته هیجان انگیز درباره منشأ آب یمین

[ad_1]

-رارو- یمانی که کره زمین هنوز در حال پیدایش بود ، ظاهرا آب بر روی جن وجود داشت ، در چند سال تحقیق تات‌های خاص در این شکل خاص گرفت که در نهایت با بررسی برخی از آنها این فرضیه برای مدتی محتمل‌ترین پاسخ برای منشأ آب کره زمین بود تا پژوهشگران فرانسوی در یک تحقیق تحقیقی بفرد به نتایج دیگر.

به گزارش فرارو ، . . . . . زل از تشکیل زمین، توده‌ی بزرگی از گاز و رر و غباربه دور خورشید جوان می‌کرد که «دیسک پیش‌سیاره‌های» نام دارد. ترات درون دیسک، به یجریج توده‌های بزرگ و بزرگ‌تر را لل دادند که سرانجام به «خرده سیارات» رسید. به عبارت دیگر، در این روند تعداد بی شماری از اجرام آسمانی به سیاره در حال تشکیل زمین برخورد می کنند که بارور.

پژوهشگران با بررسی ترکیب ایزوتوپ‌های هیدروژن موجود در ۵ شهاب سنگ سیاره‌های باستانی به نام «وستا» به این نتیجه رسیده‌اند. . . . . . پژوهشگران تناسب ایزوتوپی هیدروژن عادی با هیدروژن سنگین یا دوتریوم (آب سنگین) را هم در این 5 شهابسنگ، هم در شهابسنگهای بزرگ اولیه (Chondrites) که مربوط به فاز اولیه پیدایش کهکشان بودند و هم در آب معمولی بر روی کره زمین بررسی می کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که این سه مورد تشابه وجود دارد. به نظر می‌رسد که کره زمین و همچنین شهاب‌سنگ‌ها آب خود را از شهاب‌سنگ‌های قدیمی گرفته‌اند.

هیجافته هیجان انگیز درباره منشأ آب یمین

این فرضهای جالب توجه برای منشأ آب زمین بود، ولی این دانشمندان هنوز نمی توانند ثابت کنند که آب زمین از سیاره و سیاره آمده است، اما تکرار می کند که یک جرم کیهانی مشابه وستا به قدمت و ترکیب ممکن است باعث این رویداد شود. .اشد. اندکی این تصویر نیز بیشتر رنگ باخت و نمونه برداری های جدید فضاپیمای رزتا از یک دنباله دار نیز خواهد کرد که بعد از ستاره زمین تا 10 درصد آب می تواند از یک دنبالهدار سرچشمه گرفته باشد.

اکنون پژوهشی از مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه CNRS، دانشگاه پاریس-ساکلی، کمیته انرژی های جایگزین و انرژی اتمی فرانسه (CEA) و دانشگاه پاو UPPA، با حمایت موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسه (MNHN)، دنباله ترکیب ایزوتوپی آب را تا ابتدایی منظومه شمسی . . . . . این کار را با تحلیل و تحلیل یکی از قدیمی‌ترین شهاب‌سنگ‌های منظومه شمسی، استفا استفاده می‌کند. . . . .

هیجافته هیجان انگیز درباره منشأ آب یمین

. . . . . یکی از این مخازن شامل گاز خورشیدی بود که امام مواد منظومه شمسی ما از آن سرچشمه می‌گرفت. مخزن گاز با بخار غنی شده بود که قبلا علائم ایزوتوپی آب دومین آب را ساخته بود که در اثر هجوم عظیم آب بین ستارهای در نواحی داغ داخلی منظومه شمسی، پس از فروپاشی پوشش بین ستارهای و تشکیل دیسک پیش سیارهای ایجاد شد.

ج د ی ی ی ی ت ع ع ز ه شته ج ج ج د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د این معناست آبی که بعدها آب سیاره ما را لل داد، حتی پیش از تشکیل زمین در همان اطراف وجود داشت و در همان روند تشکیل سیار بنابراین آبی که از طریق شهاب سنگ‌ها یا دنباله دارها از یمین رسیده است نتایج این یافته‌ها در نشریه معتبر نجوم طبیعت منتشر شده است.

از: scitechdaily

هرجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما